GDPR

Med anledning av den nya GDRP lagen som träder i kraft 25 maj
Vi på Fortima vill informera er att vi uppdaterar hanteringen av era personuppgifter i enlighet med den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig
Fortima H22 AB 556855-6855 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Under hyresförhållandet
När du tecknar ett hyresavtal med oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera de skyldigheter och rättigheter som följer av hyresavtalet. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster och vår service till dig. Denna behandling gör vi med stöd av vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer kommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Lagring
Vi sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella för de ändamål de samlades in. Vid in aktualitet gallrar och raderar vi dina personuppgifter i enlighet med våra hanteringsanvisningar.

Arkivering av allmänna handlingar med personuppgifter är en behandling som görs med stöd av arkivlagen. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Vid ett utlämnande av sådan information kommer vi att behöva säkerställa din identitet. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Dina rättigheter omfattar även rätten att begära radering och dataportabilitet.

Om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.